I Sverige krävs medgivande av berörd operatör för att driftsätta en repeater vilket i sin tur regleras av EU direktiv gällande fri rörlighet av varor och tjänster.

I EU/EFTA länder regleras kraven på repeatrar via EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV "2014/53/EU”. I texten i direktivet, Artikel 7 samt Artikel 9, så tydliggörs rättigheten att använda repeatrar i EU:

Artikel 7 Ibruktagande och användning
Medlemsstaterna ska tillåta ibruktagande och användning av radioutrustning om den överensstämmer med detta direktiv, när den är korrekt installerad, underhållen och används för avsett ändamål. Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt beslut nr 676/2002/EG och de villkor som är knutna till auktorisation för användning av frekvenser i enlighet med unionslagstiftningen, i synnerhet enligt artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG, får medlemsstaterna införa ytterligare krav för ibruktagande eller användning av radioutrustning av skäl som hänför sig till en ändamålsenlig och effektiv radiospektrumanvändning, undvikande av skadlig störning, undvikande av elektromagnetisk störning eller till folkhälsan.

Artikel 9 Fri rörlighet för radioutrustning
Medlemsstaterna får inte inom sina territorier, med hänvisning till skäl som har samband med de aspekter som omfattas av detta direktiv, hindra att utrustning som överensstämmer med detta direktiv tillhandahålls på marknaden.


I Sverige har PTS (Post och Telestyrelsen) beslutat följande:
För att få driftsätta en repeater (GSM, UMTS såväl som LTE) har PTS beslutat att det krävs ett skriftligt medgivande från berörd nätoperatör. Att ansöka om medgivande är ett ansvar som åligger nyttjare av utrustningen.
Se vidare : http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Ovriga-tillstand/Repeatrar/

Alla operatörer ger medgivande till att förstärka mobiltäckningen med repeatrar och ett medgivande tar normalt 1-2 veckor. Gällande Telia har de sagt att de idag inte ger medgivande att förstärka 4G/LTE men det är oklart varför och om detta är generellt eller temporärt. Vi hänvisar här till Telia eller PTS för vidare information om gällande regelverk och policys från operatörer. 

I varje leverans av repeater så medföljer ansökningshandlingar för medgivande från nätoperatör. Vår erfarenhet är att operatörerna är relativt snabba att hantera medgivanden. Dock har vi noterat att en av operatörerna ibland kan ta väldigt lång tid på sig innan ansökan behandlas alternativt att de ej svarar på ansökan. Om så är fallet kontakta Er ansvarige säljare hos berörd operatör och be denne att stöta på radioavdelningen/repeateravdelningen hos operatören. Om respons uteblir kontakta PTS med hänvisning till gällande EU Direktiv 2014/53/EU, i vilket PTS ansvarar för på den Svenska marknaden.